Sürdürülebilirlik Politikası

Kütahya Porselen Sanayi A. Ş. Sürdürülebilirlik Politikası

Kütahya Porselen Sanayi A. Ş. olarak, bünyemizdeki tüm operasyonların tüm paydaşlarımızın sürdürülebilirlik önceliklerine cevap verecek şekilde gözden geçirilmesi, stratejik planlamaların yapılabilmesi için altyapı ve görevlendirmelerin oluşturulması, sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarının ortaya çıkarılması ve ilgili çalışmaların yürütülmesi ile, ulusal ve uluslararası tüm mevzuatlara uyum sağlanması hedeflenmektedir.

Bu politika tüm Kütahya Porselen Sanayi A. Ş. çalışanları ve faaliyetleri için geçerlidir. Aksi belirtilmediği sürece belirlenen politika tüm çalışanları ve faaliyetleri kapsamaktadır.
İlgili dökümanlar:

 • İnsan Kaynakları Politikası
 • Çevre Politikası
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası


Bu kapsamda, Kütahya Porselen Sanayi A. Ş. sürdürülebilirlik konusunda aşağıdaki ilkeleri benimser:

 • Yürüttüğü faaliyetlerin çevresel ve sosyal etkilerini göz önünde bulundurur.
 • İnsan haklarına saygılı, sosyal adaletin ve çalışma haklarının sürekli geliştiği çağdaş bir iş ortamı yaratmayı ve bu sayede paydaşlarının bilinç ve farkındalığını artırmayı hedefler.
 • Rüşvet ve yolsuzluğa müsamaha göstermez; bu eylemleri en ağır biçimde cezalandırır.
 • Fırsat eşitliğini bozan, cinsiyet, din, siyasi düşünce, ırk, kültürel ya da toplumsal köken doğrultusunda kişileri ayırt eden, dışlayan ya da seçmeye yönelik her türlü ayrımcılığı reddeder.
 • İnsan Kaynaklarımızın yönetiminde zamanında tanıma ve takdir temel prensip kabul edilir.
 • Çalışanlarımızın motivasyonunu sağlayarak organizasyon yapısını dinamik tutmak, çalışan gelişimine katkı sağlamak amaçlanır.
 • Kuruluşumuza yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişiler kazandırmayı hedefler.
 • Sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkına saygı duyar, bu hakkın kullanımının yaygınlaşmasında öncü rol oynar.
 • Sürdürülebilirlik konusunun içselleştirilmesi ve yönetimine ilişkin çalışan farkındalığının artırılması amacıyla eğitimler düzenler.
 • Ürünlerini çevreye zarar vermeyecek şekilde tasarlamayı ve üretmeyi hedefler.
 • Tüm kaynakları en verimli biçimde kullanarak hurda ve atıkların yeniden değerlendirilme yollarını araştırarak geri kazanımlarını artırır ve kirliliği önler.
 • Çevre amaç ve hedeflerini belirler, bunların uygular, periyodik olarak gözden geçirir, belgeye bağlar ve Çevre Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirir.
 • Düşük karbon ekonomisine geçişte aktif rol oynamayı, yeni ürün geliştirme süreçlerinde sürdürülebilirlik ekseninde toplumun taleplerine karşılık vermeyi benimser.
 • Tüm çalışanlarımızın farkındalığını sağlayarak çevrenin korunmasına ilişkin çalışmaları desteklemeyi taahhüt eder.
 • Ürün ve faaliyetlerin sonucunda sürdürülebilir kaynak kullanımını artırılmasını, iklim değişikliğinin azaltılmasını önlenmesini, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasının sağlanmasını hedefler.
 • Sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi dâhilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratır.
 • Risk analizi yaparak tehlikeleri önceden belirler ve ortadan kaldırılmasını sağlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri düzenler.
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek çalışanlar ve ziyaretçiler için gerekli önlemleri almak sureti ile verimliliğimizin artırır.
 • Kütahya Porselen Sanayi A. Ş. operasyon ve ürünleri ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat daima takip edilir.
 • Sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmeyi ve bu konuları paydaşlarıyla düzenli olarak paylaşmayı ilke edinir.

 

Sürdürülebilirlik Alt Komitesi

   

Adı-Soyadı

Bölümü-Bölümdeki Görevi

Sürdürülebilirlik Alt Komitesi’ndeki Görevi

Ahmet Tahsin YAMANER

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Başkan

Gülden GÜRAL

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Üye

Mustafa TOPRAK

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Üye

İbrahim KICIROĞLU

Çevre Yönetimi Lideri

Üye

Aysun İSTANBULLUOĞLU

İnsan Kaynakları Yöneticisi

Üye